023 5655296 info@bouwlustinfra.nl

Privacyverklaring v.o.f. Bouwlust

Datum verklaring: 25-05-2018

v.o.f. Bouwlust is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze verklaring is van toepassing voor:
v.o.f. Bouwlust
Rijnlanderweg 948a
2132 MP Hoofddorp
Tel .nr. 023-5655296
KvK 30104168
info@bouwlustinfra.nl

v.o.f. Bouwlust hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe de persoonsgegevens van u worden verzameld en verwerkt. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot de gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Contactgegevens opdrachtgevers
  • Contact gegevens leveranciers van diensten en producten
  • Contactgegevens van personeelsleden en ingehuurd personeel

Wij verwerken bovenstaande gegevens om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de wettelijk geldende verplichtingen.

Wij verwerken uw gegevens voor:

  • De afhandeling van uw verzoek om informatie
  • Werving van personeel en beoordeling van geschiktheid van de sollicitant
  • Versturen van post
  • Het aanbieden en uitvoeren van diensten
  • Om te kunnen bellen of mailen
  • Het afhandelen van betalingen
  • Uitvoering van de boekhouding volgens de eisen van de belastingdienst

Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst dan delen wij in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij de inhuur van onderaannemers, ZZP-ers en uitzendkrachten.

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een goed niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. v.o.f. Bouwlust blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze accountant en salarisverwerker.

Wanneer het nodig is om uw gegevens met derden te delen, doen wij dat uitsluitend als we zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen. En alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen.

Voor het beheer en onderhoud van onze computersystemen, kan het verder nodig zijn dat onze leverancier inzage heeft in onze systemen. Daarbij kan de leverancier ook mogelijk uw persoonsgegevens zien. Dit gebeurt alleen als het niet anders kan en onder strikte voorwaarden. Wij hebben met onze leverancier een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt.

Wij hechten erg aan uw privacy. Alle medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van bedrijfsgegevens. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens gebruikt worden. U kunt uw persoonsgegevens laten corrigeren of vragen om beperking van persoonsgegevens. U kunt ons ook vragen om u persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang.

Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Onze website maakt gebruikt van cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen. v.o.f. Bouwlust is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Evenmin is v.o.f. Bouwlust verantwoordelijk voor het privacy-beleid en het gebruik van cookies op deze websites. v.o.f Bouwlust neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via onze contactgegevens. Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om de bezoekers van onze website te beschermen tegen onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens. Wij voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaard.

Mocht er , ondanks de genomen maatregelen, tot een beveiligingsincident plaatsvinden, zullen wij u zo snel mogelijk informeren. Wij informeren u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Heeft u nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

v.o.f. Bouwlust